فلسفه چیست؟

حجم فایل : 456.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 20
بنام خدا فلسفه چیست؟
جلسه اول 1-1)واژه فلسفه(philosophy)

-کلمه فلسفه ریشه یونانی دارد.
-معرب کلمه“فیلوسوفیا“(philosophia)است
”فیلوسوفیا“مرکب از دوکلمه“فیلو“ و ”سوفیا“ است.
فیلو + سوفیا (=فلسفه)
دوستداری + دانایی

1-2 واژه فیلسوف(philosopher (
-فیلسوف در یونانی فیلوسوفوس
-فیلوسوفوس(philosophos)مرکب از دو کلمه“فیلو“و ”سوفوس“است.
فیلو + سوفوس(=فیلسوف)
دوستدار + دانایی
-اولین کسی که خود را (=فیلسوف)نامید، اندیشمند و ریاضیدان بزرگ یونان ”فیثاغورث“بود.
-افلاطون نیز استاد خود“سقراط“ را فیلوفوس(=فیلسوف) نامید.
1 -3 واژه“سفسطه“ و ”سوفیست“
-کلمه“سفسطه“ در زبان عربی از کلمه یونانی“سوفیست“ گرفته شده است.

-معنی اصلی کلمه سوفیست دانشمند

-به تدریج کلمه“سوفیست“ معنی اصلی خود را از دست می دهد و مفهوم“مغالطه کار“ به خود می گیرد.

-تنزل مفهوم کلمه“سوفیست“ از دانشمند به مغالطه کار
-معنی رایج کلمه ” سفسطه“ مغالطه کاری

-سوفیست درعربی سوفسطایی
-سوفسطایی یعنی مغالطه کار
1-4)چندنکته درباره سوفیست ها
-سوفیست ها پیش از سقراط پدید آمدند.
-سوفیست ها“ ادارک انسان“ را مقیاس حقیقت و واقعیت می پنداشتند.
سوفیست ها برای حقیقت و واقعیت، ارزش و اعتباری غیراز“ادراک آدمی قائل نبودند.

1-5) چرا سقراط به جای“سوفیست“ خود را ”فیلسوف“ نامید؟
1)به علت تواضع و فروتنی
2)برای همردیف نشدن با سوفیست ها
-ارتقاء مفهوم کلمه“فیلسوف “: پس از سقراط، مفهوم کلمه فیلوسوفوس
(دوستداردانایی) ”دانشمند“ ارتقاء یافت و کلمه“فلسفه“ نیز مرادف با دانش شد.

سوفیست ها در استدلالهای خود“مغالطه“ می کردند.
-تعریف مغالطه:استدلالی را گویند که در ظاهر درست به نظر می رسد ولی درحقیقت درست نیست .
1-6) مقصود از فلسفه در نزد عامه مردم
-مقصود از فلسفه دربین مردم چرایی حادثه ها و توضیح و تبیین آنهاست.
-کلمه فلسفه در بین مردم به معنای ”تبیین عقلانی“ یک واقعه یا پدیده است.

1-7)مفهوم به عنوان یک دانش خاص
-“فلسفه“ به عنوان یک دانش، تفاوت زیادی با ”فلسفه“ به معنای رایج آن در نزد عموم مردم دارد.
فلسفه به عنوان یک دانش،به شکل خاصی از تکاپوی پایان ناپذیرعقلانی برای دست یافتن به ”راز و رمزامور“ است.
1-8)چرا انسان به سوی فلسفه می رود؟
برای “زدودن حیرت“ و برای ”فهم حقایق امور“
-به قول ارسطو:“ اعجاب و حیرت است که نخستین اندیشمندان و همچنین
مردم امروز را به بحث های فلسفی کشانیده است“ 1-9) مبانی و اصول مشترک قوانین علمی و تجربی
-تمام علوم ...